पंचायत समिती ,डहाणू
 विभाग व योजना

बांधकाम विभाग

माहीती


जि. प. पाटबंधारे उपविभाग पालघर,
पंचायत समिती डहाणू
विषय क्र.1 विभागाची माहीती :-
A विभागाचे नाव जि.प.पाटबंधारे उपविभाग पालघर,
B विभागाचे कार्य तालुका अंतर्गत येणा-या पाटबंधारे विषयक सर्व कामांचे अंदाजपत्रके तयार करणे व सदरची कामेवेळेत पुर्ण व्हावी याकडे लक्ष देणे
C विभागातील कर्मचारी संवर्ग निहाय माहीती 1. शाखा अभियंता


2. स्था.अभियांत्रिकी सहाय्यक
D विभाग प्रमुखाचे पदनाम उपविभागीय अभियंता(बांधकाम), जि.प.पाटबंधारे उपविभाग पालघर
F विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक ____
G विभागाचा ई-मेल आयडी bdodahanu@gmail.com
H योजनांची माहीती- वैयक्तिक लाभाच्या योजना जि.प.योजनेअंतर्गत व आदिवासी उपयोजने अंतर्गत येणारी कामे