ग्रामपंचायतअ. क्र. ग्रामपंचायत नाव ग्रा वि अ /ग्रामसेवक नाव फोन नंबर
1 आगवन -- --
2 आंबेसरी -- --
3 आंबोली -- --
4 आसनगांव -- --
5 आसवे -- --
6 आशागड -- --
7 अस्वाली -- --
8 बाडापोखरण -- --
9 बहारे -- --
10 बापुगांव -- --
11 बावडा -- --
12 बोर्डी -- --
13 चळणी -- --
14 चंडिगांव -- --
15 चरी कोटबी -- --
16 चरोटी -- --
17 चिखले -- --
18 चिंबावे -- --
19 चिंचले -- --
20 चिंचणी -- --
21 दाभाडी -- --
22 दाभले -- --
23 दाभोण -- --
24 डेहणे पळे -- --
25 दहियाळे -- --
26 दापचरी -- --
27 धामणगांव -- --
28 धानिवरी -- --
29 धरमपूर -- --
30 धुमकेत -- --
31 धुदलवाडी -- --
32 दिवशी -- --
33 धाकटी डहाणू -- --
34 गांगणगांव -- --
35 गंजाड -- --
36 हळदपाडा -- --
37 घोलवड -- --
38 गोवणे -- --
39 गंगूवाडा -- --
40 जांबुगांव -- --
41 जामशेत -- --
42 कैनाड -- --
43 कक्रांडी नंदारे -- --
44 कापशी -- --
45 कासा -- --
46 किन्हिवली -- --
47 कलोली देदाळे -- --
48 मोडगांव -- --
49 मुरबाड -- --
50 नागझरी -- --
51 नरपड -- --
52 निकणे -- --
53 निंबापूर -- --
54 ओसरविरा -- --
55 पोखरण -- --
56 राई -- --
57 रायपूर -- --
58 रायतळी -- --
59 रामपूर -- --
60 रणकोल -- --
61 राणशेत -- --
62 सायवन -- --
63 साखरे -- --
64 सारणी -- --
65 सरावली -- --
66 सासवंद -- --
67 सावटा -- --
68 शिसणे -- --
69 शेणसरी -- --
70 शिलोंडा -- --
71 सोगवे -- --
72 तडियाळे -- --
73 तणाशी -- --
74 तवा -- --
75 ऊर्से -- --
76 वाढवण -- --
77 वाकी -- --
78 वणई -- --
79 वाणगांव -- --
80 वंकास -- --
81 वरोर -- --
82 वासगांव -- --
83 वेतीवरोती -- --
84 विवळवेढे -- --
85 वाघाडी -- --