जिल्हा परिषद शाळाअ. क्र. जिल्हा परिषद शाळा नाव शिक्षक नाव फोन नंबर
1 जि. प. शाळा आसनगाव -- --
2 जि. प. शाळा भंडारपाडा -- --
3 जि. प. शाळा दांडिपाडा -- --
4 जि. प. शाळा जोगवाडी -- --
5 जि. प. शाळा केतखाडी -- --
6 जि. प. शाळा कोमपाडा -- --
7 जि. प. शाळा माटगाव -- --
8 जि. प. शाळा मोगरबाव -- --
9 जि. प. शाळा पाटेपाडा -- --
10 जि. प. शाळा तेलवेपाडा -- --
11 जि. प. शाळा वडदे -- --
12 जि. प. शाळा वाणगाव -- --
13 जि. प. शाळा वाणगाव वाकीपाडा -- --
14 जि. प. शाळा आशागड डोंगरीपाडा -- --
15 जि. प. शाळा आशागड धोडीपाडा -- --
16 जि. प. शाळा आसवे -- --
17 जि. प. शाळा चरी पाटीलपाडा -- --
18 जि. प. शाळा चरी उभडुकपाडा -- --
19 जि. प. शाळा जामशेत पाटीलपाडा -- --
20 जि. प. शाळा कोटबी भुजाडपाडा -- --
21 जि. प. शाळा कोटबी पाटीलपाडा -- --
22 जि. प. शाळा चरी केल्हईपाडा -- --
23 जि. प. शाळा कोटबी खुताडपाडा -- --
24 जि. प. शाळा कोटबी खिंडपाडा -- --
25 जि. प. शाळा कोटबी भोनरपाडा -- --
26 जि. प. शाळा आशागड डोंगरीपाडा -- --
27 जि. प. शाळा आसवे सावरपाडा -- --
28 जि. प. शाळा आंबेसरी खडकी -- --
29 जि. प. शाळा आंबेसरी मोरघपाडा -- --
30 जि. प. शाळा आंबेसरी पाटीलपाडा -- --
31 जि. प. शाळा धामणगाव आपटोल -- --
32 जि. प. शाळा जामशेत कामडीपाडा -- --
33 जि. प. शाळा जामशेत डोंगरीपाडा -- --
34 जि. प. शाळा धामणगाव कोमपाडा -- --
35 जि. प. शाळा जामशेत सावरपाडा -- --
36 जि. प. शाळा वसंतवाडी -- --
37 जि. प. शाळा गांगनगाव जितगाव -- --
38 जि. प. शाळा धामणगाव खोरीपाडा 1 -- --
39 जि. प. शाळा धामणगाव चिखली -- --
40 जि. प. शाळा धामणगाव घरटनपाडा 2 -- --
41 जि. प. शाळा धामणगाव शिवपाडा -- --
42 जि. प. शाळा पारसवाडी -- --
43 जि. प. शाळा जामशेत मांगातपाडा -- --
44 जि. प. शाळा आंबेसरी विलाथपाडा -- --
45 जि. प. शाळा गांगणगाव खोरीपाडा -- --
46 जि. प. शाळा आंबोली -- --
47 जि. प. शाळा पटारपाडा -- --
48 जि. प. शाळा बहारे -- --
49 जि. प. शाळा चिंचले -- --
50 जि. प. शाळा करंजविरा -- --
51 जि. प. शाळा पागीपाडा -- --
52 जि. प. शाळा सासवंद -- --
53 जि. प. शाळा शिसने -- --
54 जि. प. शाळा डोंगरीपाडा -- --
55 जि. प. शाळा शिपाईपाडा -- --
56 जि. प. शाळा वनंगपाडा -- --
57 जि. प. शाळा तलोटे -- --
58 जि. प. शाळा बहारे सागपाडा -- --
59 जि. प. शाळा बहारे डोंगरीपाडा -- --
60 जि. प. शाळा बहारे पारसपाडा -- --
61 जि. प. शाळा तलोटे तलाईपाडा -- --
62 जि. प. शाळा पुंजावे धोडीपाडा -- --
63 जि. प. शाळा सासवंत खुलातपाडा -- --
64 जि. प. शाळा शिसणे किन्हवली -- --
65 जि. प. शाळा बासरपाडा -- --
66 जि. प. शाळा चिंचले रांडोलपाडा 1 -- --
67 जि. प. शाळा आंबोली मुंबईपाडा -- --
68 जि. प. शाळा आंबोली पाटील 1 -- --
69 जि. प. शाळा आंबोली कोकणपाडा -- --
70 जि. प. शाळा आंबोली गोलिमपाडा -- --
71 जि. प. शाळा चिंचले रांडोलपाडा 2 -- --
72 जि. प. शाळा चिंचले खडकीपाडा -- --
73 जि. प. शाळा आष्टे -- --
74 जि. प. शाळा बेंडगाव -- --
75 जि. प. शाळा कळमदेवी पाटील -- --
76 जि. प. शाळा मोडगाव -- --
77 जि. प. शाळा मोडगाव पासोडीपाडा -- --
78 जि. प. शाळा सावरपाडा -- --
79 जि. प. शाळा र्मोडगाव वसाहत -- --
80 जि. प. शाळा रायपुर -- --
81 जि. प. शाळा रायपुर बात्रापाडा -- --
82 जि. प. शाळा वाघातपाडा -- --
83 जि. प. शाळा शिलोंडा -- --
84 जि. प. शाळा शिलोंडा पाटील -- --
85 जि. प. शाळा शिलोंडा आमरुण -- --
86 जि. प. शाळा शिरीषपाडा -- --
87 जि. प. शाळा चिंचपाडा नं. 1 -- --
88 जि. प. शाळा रायपुर पाटीलपाडा -- --
89 जि. प. शाळा लहांगेपाडा -- --
90 जि. प. शाळा बांधघर -- --
91 जि. प. शाळा भवाडी -- --
92 जि. प. शाळा धरमपुर -- --
93 जि. प. शाळा धरमपुर कोलातपाडा -- --
94 जि. प. शाळा धरमपुर बेलकरपाडा -- --
95 जि. प. शाळा फणसवाडी -- --
96 जि. प. शाळा गांगोडी -- --
97 जि. प. शाळा कोसेसरी -- --
98 जि. प. शाळा निंबापूर -- --
99 जि. प. शाळा गिंभालपाडा -- --
100 जि. प. शाळा शेणसरी -- --
101 जि. प. शाळा बापूगाव पाटीलपाडा -- --
102 जि. प. शाळा कुंडपाडा भाग 1 -- --
103 जि. प. शाळा बिजूरपाडा -- --
104 जि. प. शाळा वाडूपाडा -- --
105 जि. प. शाळा शेणसरी तोरणपाडा -- --
106 जि. प. शाळा शेणसरी वरठापाडा -- --
107 जि. प. शाळा निंबापूर भुजाडीपाडा -- --
108 जि. प. शाळा तिघरेपाडा -- --
109 जि. प. शाळा बाडापोखरण -- --
110 जि. प. शाळा चंडिगाव -- --
111 जि. प. शाळा चंडिगाव माच्छिपाडा -- --
112 जि. प. शाळा धाकटी डहाणू -- --
113 जि. प. शाळा अभ्राम -- --
114 जि. प. शाळा धुमखेत -- --
115 जि. प. शाळा गुंगवाडे -- --
116 जि. प. शाळा पोखरण -- --
117 जि. प. शाळा तडीयाळे -- --
118 जि. प. शाळा पावळेपाडा -- --
119 जि. प. शाळा वरोर -- --
120 जि. प. शाळा वाढवण -- --
121 जि. प. शाळा बोर्डी मराठी -- --
122 जि. प. शाळा बोर्डी गुजराती -- --
123 जि. प. शाळा बोर्डी गुजराती -- --
124 जि. प. शाळा बाबुलपाडा -- --
125 जि. प. शाळा जळवाई -- --
126 जि. प. शाळा बीजपाडा -- --
127 जि. प. शाळा जांभुपाडा -- --
128 जि. प. शाळा लावरीपाडा -- --
129 जि. प. शाळा मु·हापाडा -- --
130 जि. प. शाळा नागणकस -- --
131 जि. प. शाळा नागणकस डोंगरीपाडा -- --
132 जि. प. शाळा नागबंद -- --
133 जि. प. शाळा तलईपाडा -- --
134 जि. प. शाळा वाघमारेपाडा -- --
135 जि. प. शाळा आस्वाली डोल्हार -- --
136 जि. प. शाळा भराड -- --
137 जि. प. शाळा चारोटी -- --
138 जि. प. शाळा चारोटी बसवत -- --
139 जि. प. शाळा चारोटी डोंगरीपाडा -- --
140 जि. प. शाळा चारोटी डोंगरीपाडा -- --
141 जि. प. शाळा धानिवरी -- --
142 जि. प. शाळा धानिवरी कोटबीपाडा -- --
143 जि. प. शाळा धानिवरी कडूपाडा -- --
144 जि. प. शाळा धानिवरी इभाडपाडा -- --
145 जि. प. शाळा ओसरविरा -- --
146 जि. प. शाळा ओसरविरा मानीपाडा -- --
147 जि. प. शाळा ओसरविरा घोरखनपाडा -- --
148 जि. प. शाळा विवलवेढे -- --
149 जि. प. शाळा विवलवेढे -- --
150 जि. प. शाळा दहिगाव पानोतपाडा -- --
151 जि. प. शाळा धानिवरी तांबड क्र. 1 -- --
152 जि. प. शाळा भराड नवापाडा -- --
153 जि. प. शाळा चारोटी गावठण -- --
154 जि. प. शाळा दहिगाव मालपाडा -- --
155 जि. प. शाळा देवूर खडकीपाडा -- --
156 जि. प. शाळा दहिगाव डोंगरीपाडा -- --
157 जि. प. शाळा विवलवेढे डोंगरीपाडा -- --
158 जि. प. शाळा ओसरविरा मानकर -- --
159 जि. प. शाळा चंद्रनगर -- --
160 जि. प. शाळा दाभले -- --
161 जि. प. शाळा दाभोण ओहळीपाडा -- --
162 जि. प. शाळा लहांगेपाडा -- --
163 जि. प. शाळा मुरबीपाडा -- --
164 जि. प. शाळा ऐने -- --
165 जि. प. शाळा गोवणे -- --
166 जि. प. शाळा गावणे तांबडपाडा -- --
167 जि. प. शाळा खंबाळे -- --
168 जि. प. शाळा साखरे -- --
169 जि. प. शाळा आखरमाळ -- --
170 जि. प. शाळा साखरे केामपाडा -- --
171 जि. प. शाळा वनई आंबातपाडा -- --
172 जि. प. शाळा तांबडपाडा -- --
173 जि. प. शाळा वनई वाणीपाडा -- --
174 जि. प. शाळा विरे -- --
175 जि. प. शाळा गोवणे मालकरी -- --
176 जि. प. शाळा साखरे कोठारपाडा -- --
177 जि. प. शाळा साखरे माच्छीपाडा -- --
178 जि. प. शाळा दाभोण पिलेनापाडा -- --
179 जि. प. शाळा दाभोण सागदेवपाडा -- --
180 जि. प. शाळा दाभोण माणीपाडा -- --
181 जि. प. शाळा दाभोण पाटीलपाडा -- --
182 जि. प. शाळा ऐने खिंडीपाडा -- --
183 जि. प. शाळा वनई मेढीपाडा -- --
184 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 1 -- --
185 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 2 -- --
186 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 3 -- --
187 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 4 -- --
188 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 5 -- --
189 जि. प. शाळा चिंचणी नं. 6 -- --
190 जि. प. शाळा मोरीपाडा -- --
191 जि. प. शाळा नागेश्वरपाडा -- --
192 जि. प. शाळा राऊतपाडा -- --
193 जि. प. शाळा ओसारवाडी -- --
194 जि. प. शाळा तनाशी -- --
195 जि. प. शाळा वासगाव -- --
196 जि. प. शाळा आंबेवाडी -- --
197 जि. प. शाळा चिखले -- --
198 जि. प. शाळा वडकती -- --
199 जि. प. शाळा नरपड -- --
200 जि. प. शाळा ठाकूरवाडी -- --
201 जि. प. शाळा चिखले भाईपाडा -- --
202 जि. प. शाळा चिखले खाडीपाडा -- --
203 जि. प. शाळा रावतेपाडा -- --
204 जि. प. शाळा विलातपाडा -- --
205 जि. प. शाळा बावडे -- --
206 जि. प. शाळा बावडे कनिकपाडा -- --
207 जि. प. शाळा बावडे नवापाडा -- --
208 जि. प. शाळा देदाळे -- --
209 जि. प. शाळा कलोवली बारीपाडा -- --
210 जि. प. शाळा कोटीम -- --
211 जि. प. शाळा चिंचणी भाटीपाडा -- --
212 जि. प. शाळा शिंगडेपाडा -- --
213 जि. प. शाळा सोनारपाडा -- --
214 जि. प. शाळा ब्राम्हणवाडी -- --
215 जि. प. शाळा घोरखनपाडा -- --
216 जि. प. शाळा कृषी वसाहत -- --
217 जि. प. शाळा धुंदलवाडी -- --
218 जि. प. शाळा धाडणे -- --
219 जि. प. शाळा हळदपाडा -- --
220 जि. प. शाळा मुहुंदूळपाडा -- --
221 जि. प. शाळा खुबाळे -- --
222 जि. प. शाळा तोरणीपाडा -- --
223 जि. प. शाळा वंकास -- --
224 जि. प. शाळा गोवरशेत -- --
225 जि. प. शाळा वंकास वाघईपाडा 1 -- --
226 जि. प. शाळा खुबाळे राबडपाडा -- --
227 जि. प. शाळा खुबाळे राबडपाडा -- --
228 जि. प. शाळा धाडणे शिवपाडा -- --
229 जि. प. शाळा बांधनपाडा -- --
230 जि. प. शाळा जूना घोरखनपाडा -- --
231 जि. प. शाळा वंकास वाघईपाडा 2 -- --
232 जि. प. शाळा आवढाणी -- --
233 जि. प. शाळा आवढाणी पडवळपाडा -- --
234 जि. प. शाळा नागझरी बोंडपाडा -- --
235 जि. प. शाळा देवगाव -- --
236 जि. प. शाळा गंजाड -- --
237 जि. प. शाळा महालपाडा -- --
238 जि. प. शाळा कहांडोळपाडा -- --
239 जि. प. शाळा नागझरी भोनरपाडा -- --
240 जि. प. शाळा नागझरी डोंगरीपाडा -- --
241 जि. प. शाळा नागझरी तांडेलपाडा -- --
242 जि. प. शाळा नवनाथ दौडनपाडा -- --
243 जि. प. शाळा कलमीपाडा -- --
244 जि. प. शाळा खडकीपाडा -- --
245 जि. प. शाळा आवढाणी कोमपाडा -- --
246 जि. प. शाळा आवढाणी दिघीपाडा -- --
247 जि. प. शाळा नागझरी भोनरपाडा नं. 1 -- --
248 जि. प. शाळा नागझरी मासुपाडा -- --
249 जि. प. शाळा गणेशबाग ठाकरपाडा 1 -- --
250 जि. प. शाळा सोमनाथ सोमणपाडा 1 -- --
251 जि. प. शाळा नवनाथ ढाकपाडा -- --
252 जि. प. शाळा नवनाथ कोहराली -- --
253 जि. प. शाळा गंंजाड दिवाणपाडा -- --
254 जि. प. शाळा चिंबावे -- --
255 जि. प. शाळा चिंबावे ब्राम्हण -- --
256 जि. प. शाळा घोलवड मराठी -- --
257 जि. प. शाळा घोलवड गुजराती -- --
258 जि. प. शाळा कोलपाडा -- --
259 जि. प. शाळा टोकेपाडा -- --
260 जि. प. शाळा भिनारी -- --
261 जि. प. शाळा लिलकपाडा -- --
262 जि. प. शाळा खुनावडे -- --
263 जि. प. शाळा शंकरपाडा -- --
264 जि. प. शाळा डोंगरीपाडा -- --
265 जि. प. शाळा खेडपाडा -- --
266 जि. प. शाळा उमतोलपाडा -- --
267 जि. प. शाळा नारळीपाडा -- --
268 जि. प. शाळा बुंधाडपाडा -- --
269 जि. प. शाळा काकडपाडा -- --
270 जि. प. शाळा कोमपाडा -- --
271 जि. प. शाळा कोटबीपाडा -- --
272 जि. प. शाळा खरपडपाडा -- --
273 जि. प. शाळा नाईकपाडा -- --
274 जि. प. शाळा कैनाड प्रभूपाडा -- --
275 जि. प. शाळा सरावली दळवीपाडा -- --
276 जि. प. शाळा गहलीपाडा -- --
277 जि. प. शाळा सरावली हाडळपाडा -- --
278 जि. प. शाळा मोरपाडा -- --
279 जि. प. शाळा सरावली हिलीमपाडा -- --
280 जि. प. शाळा सरावली पाटीलपाडा -- --
281 जि. प. शाळा कैनाड वाडूपाडा 1 -- --
282 जि. प. शाळा कैनाड लोहारपाडा -- --
283 जि. प. शाळा कैनाड मालावकरपाडा -- --
284 जि. प. शाळा नंदारे डोंगरीपाडा -- --
285 जि. प. शाळा कंक्राडी -- --
286 जि. प. शाळा आंबातपाडा -- --
287 जि. प. शाळा मुसळपाडा -- --
288 जि. प. शाळा उराडपाडा -- --
289 जि. प. शाळा टंकारपाडा -- --
290 जि. प. शाळा नंदारे नं. 2 -- --
291 जि. प. शाळा राई आमरुण -- --
292 जि. प. शाळा राई मराठी -- --
293 जि. प. शाळा वाकी ब्राम्हणपाडा -- --
294 जि. प. शाळा झारली -- --
295 जि. प. शाळा वाकी डोंगरीपाडा 1 -- --
296 जि. प. शाळा वाकी डोंगरीपाडा 3 -- --
297 जि. प. शाळा वाकी केदारपाडा -- --
298 जि. प. शाळा कोसबाड वरईपाडा -- --
299 जि. प. शाळा राई ब्राम्हणपाडा -- --
300 जि. प. शाळा दह्याळे -- --
301 जि. प. शाळा कासा -- --
302 जि. प. शाळा कांदरवाडी -- --
303 जि. प. शाळा खानिव -- --
304 जि. प. शाळा मुरबाड पेंढारपाडा -- --
305 जि. प. शाळा पावन -- --
306 जि. प. शाळा पावन -- --
307 जि. प. शाळा चरी पावन -- --
308 जि. प. शाळा सुर्यानगर -- --
309 जि. प. शाळा सोनाळे -- --
310 जि. प. शाळा वाघाडी -- --
311 जि. प. शाळा वरोती -- --
312 जि. प. शाळा वेती -- --
313 जि. प. शाळा दह्याळे धांगडपाडा -- --
314 जि. प. शाळा कांदरवाडी पाटील -- --
315 जि. प. शाळा वरोती वळवीपाडा -- --
316 जि. प. शाळा खानिव सावरपाडा -- --
317 जि. प. शाळा कासा गायकवाड -- --
318 जि. प. शाळा सोनाळे भंडारीपाडा -- --
319 जि. प. शाळा मुरबाड मुरबीपाडा -- --
320 जि. प. शाळा मूरबाड पागीपाडा 1 -- --
321 जि. प. शाळा कांदरवाडी शहाणपाडा -- --
322 जि. प. शाळा वेती काटेलापाडा -- --
323 जि. प. शाळा धामटणे -- --
324 जि. प. शाळा सुतारपाडा -- --
325 जि. प. शाळा घोळ -- --
326 जि. प. शाळा चिकनपाडा -- --
327 जि. प. शाळा कोल्हाण -- --
328 जि. प. शाळा पेठ -- --
329 जि. प. शाळा पेठ केदारपाडा -- --
330 जि. प. शाळा पिंपळशेत बुद्रुक -- --
331 जि. प. शाळा तवा -- --
332 जि. प. शाळा तवा मोहांडकरपाडा -- --
333 जि. प. शाळा वांगर्जे -- --
334 जि. प. शाळा वांगर्जे -- --
335 जि. प. शाळा वांगर्जे मान्सुन -- --
336 जि. प. शाळा वांगर्जे आम्रुण -- --
337 जि. प. शाळा तवा झाटेपाडा -- --
338 जि. प. शाळा वांगर्जे चरीपाडा -- --
339 जि. प. शाळा पिंपळशेत ठाकरे 1 -- --
340 जि. प. शाळा पेठ घरतपाडा -- --
341 जि. प. शाळा घोळ कदमपाडा -- --
342 जि. प. शाळा आगर -- --
343 जि. प. शाळा आंबेमोरा -- --
344 जि. प. शाळा डहाणू नं. 1 मराठी -- --
345 जि. प. शाळा डहाणू नं. 1 -- --
346 जि. प. शाळा मल्याण मराठी -- --
347 जि. प. शाळा मल्याण काटी -- --
348 जि. प. शाळा मल्याण गुजराती -- --
349 जि. प. शाळा मल्याण उर्दु -- --
350 जि. प. शाळा मसोली मराठी -- --
351 जि. प. शाळा घेवरचंदवाडी -- --
352 जि. प. शाळा सरावली गुजराती -- --
353 जि. प. शाळा वडकून दांडिपाडा -- --
354 जि. प. शाळा वडकून लोणीपाडा -- --
355 जि. प. शाळा वडकून पाटीलपाडा -- --
356 जि. प. शाळा वडकूण चिमणीपाडा -- --
357 जि. प. शाळा मल्याण पटेलपाडा -- --
358 जि. प. शाळा आंबिस्ते -- --
359 जि. प. शाळा आंबिवली -- --
360 जि. प. शाळा म्हसाड -- --
361 जि. प. शाळा निकणे घाटाळपाडा -- --
362 जि. प. शाळा निकणे हाडळपाडा -- --
363 जि. प. शाळा निकणे -- --
364 जि. प. शाळा निकणे कातकरीपाडा -- --
365 जि. प. शाळा निकावली -- --
366 जि. प. शाळा रानशेत गेटीपाडा -- --
367 जि. प. शाळा रानशेत -- --
368 जि. प. शाळा सारणी -- --
369 जि. प. शाळा सारणी मानीपाडा -- --
370 जि. प. शाळा साये पाटीलपाडा -- --
371 जि. प. शाळा उर्से डोंगरशेत -- --
372 जि. प. शाळा उर्से -- --
373 जि. प. शाळा वधने -- --
374 जि. प. शाळा निकणे सुतारपाडा -- --
375 जि. प. शाळा वधने हरडीपाडा -- --
376 जि. प. शाळा वधने वाकीपाडा -- --
377 जि. प. शाळा रानशेत ओझरपाडा -- --
378 जि.प.शाळा रानशेत गेटीपाडा नं. 1 -- --
379 जि. प. शाळा रानशेत करबटपाडा -- --
380 जि. प. शाळा रानशेत वरखंडपाडा -- --
381 जि. प. शाळा सारणी भोयेपाडा -- --
382 जि. प. शाळा म्हसाड काकरीपाडा -- --
383 जि. प. शाळा आंबिवली डोंगरीपाडा -- --
384 जि. प. शाळा म्हसाड काकरीपाडा -- --
385 जि. प. शाळा उर्से अंबाडीपाडा -- --
386 जि. प. शाळा साये धापशीपाडा -- --
387 जि. प. शाळा साये डोंगरीपाडा -- --
388 जि. प. शाळा साये कॉलनीपाडा -- --
389 जि. प. शाळा आंबिस्ते सुतारपाडा -- --
390 जि. प. शाळा वधने सडकपाडा -- --
391 जि. प. शाळा पळे बोरीपाडा -- --
392 जि. प. शाळा पळे गावठणपाडा -- --
393 जि. प. शाळा पळे लिंगापाडा -- --
394 जि. प. शाळा पळे मानपाडा -- --
395 जि. प. शाळा डेहणे कोठारपाडा -- --
396 जि. प. शाळा खुमारपाडा -- --
397 जि. प. शाळा डेहणे पाटीलपाडा -- --
398 जि. प. शाळा डेहणे तलईपाडा -- --
399 जि. प. शाळा कापशी आदिवासी -- --
400 जि. प. शाळा हरिजनपाडा -- --
401 जि. प. शाळा पळे दांडिपाडा -- --
402 जि. प. शाळा चांदवड काठीपाडा -- --
403 जि. प. शाळा रायतळी पाटीलपाडा -- --
404 जि. प. शाळा पिंपळशेत खुर्द -- --
405 जि. प. शाळा रणकोळ बोसपाडा -- --
406 जि. प. शाळा रणकोळ भोईरपाडा -- --
407 जि. प. शाळा रणकोळ पारधीपाडा -- --
408 जि. प. शाळा रणकोळ पाटीलपाडा -- --
409 जि. प. शाळा रणकोळ सुतारपाडा -- --
410 जि. प. शाळा रायतळी दळवीपाडा -- --
411 जि. प. शाळा रायतळी गडगपाडा -- --
412 जि. प. शाळा शेल्टी -- --
413 जि. प. शाळा चांदवड राजडपाडा -- --
414 जि. प. शाळा रायतळी चिंबात -- --
415 जि. प. शाळा पिंपळशेत हाडळपाडा -- --
416 जि. प. शाळा पिंपळशेत (खु.) सुतारपाडा -- --
417 जि. प. शाळा रणकोळ बोडणपाडा -- --
418 जि. प. शाळा रणकोळ फोफलनपाडा -- --
419 जि. प. शाळा रणकोळ बेटांगळीपाडा -- --
420 जि. प. शाळा नवारसाखरा -- --
421 जि. प. शाळा आगवण शिशूपाडा -- --
422 जि. प. शाळा आगवण मोठापाडा -- --
423 जि. प. शाळा आगवण खारबाव -- --
424 जि. प. शाळा सरावली जुन्नरपाडा -- --
425 जि. प. शाळा सरावली शनवारपाडा -- --
426 जि. प. शाळा सरावली उमतोलपाडा -- --
427 जि. प. शाळा सरावली नाईकपाडा -- --
428 जि. प. शाळा सरावली हरजीपाडा -- --
429 जि. प. शाळा सावटे मराठी -- --
430 जि. प. शाळा सावटे गुजराती -- --
431 जि. प. शाळा सावटे धुंगुरपाडा -- --
432 जि. प. शाळा सोगवे -- --
433 जि. प. शाळा सोगवे डोंगरीपाडा -- --
434 जि. प. शाळा सरावली हातपाडा 1 -- --
435 जि. प. शाळा आगवण डोंगरी -- --
436 जि. प. शाळा सावटे भुयाळपाडा -- --
437 जि. प. शाळा सोगवे धोदडेपाडा -- --
438 जि. प. शाळा सोगवे पाटीलपाडा -- --
439 जि. प. शाळा सोगवे वरठापाडा -- --
440 जि. प. शाळा किनवली कामडीपाडा -- --
441 जि. प. शाळा किनवली पिंपळशेत -- --
442 जि. प. शाळा चळणी -- --
443 जि. प. शाळा चळणी वाकीपाडा -- --
444 जि. प. शाळा दाभाडी -- --
445 जि. प. शाळा दिवशी -- --
446 जि. प. शाळा दिवशी पाटीलपाडा -- --
447 जि. प. शाळा गडचिंचले -- --
448 जि. प. शाळा किन्हवली खोरीपाडा -- --
449 जि. प. शाळा वाघदडपाडा -- --
450 जि. प. शाळा सायवन -- --
451 जि. प. शाळा सुखड आंबा -- --
452 जि. प. शाळा सुखड आंबा शिरसोनपाडा -- --
453 जि. प. शाळा व्याहाळी पाटीलपाडा -- --
454 जि. प. शाळा व्याहाळी रायपूर -- --
455 जि. प. शाळा नरोली गि·हेपाडा -- --
456 जि. प. शाळा नरोली भावरपाडा -- --
457 जि. प. शाळा जुनूनपाडा -- --
458 जि. प. शाळा चळणी तिवस 1 -- --
459 जि. प. शाळा किन्हवली दुमाडापाडा -- --
460 जि. प. शाळा किन्हवली पिंपळपाडा -- --
461 जि. प. शाळा किन्हवली खुमारपाडा -- --
462 जि. प. शाळा दाभाडी खुताडपाडा -- --
463 जि. प. शाळा दाभाडी फणसोनपाडा -- --
464 जि. प. शाळा दाभाडी बोरीपाडा 1 -- --
465 जि. प. शाळा दाभाडी धुळशेतपाडा -- --
466 जि. प. शाळा दाभाडी पाटीलपाडा -- --
467 जि. प. शाळा गडचिंचले साठेपाडा -- --
468 जि. प. शाळा व्याहाळी वरठापाडा 1 -- --
469 जि. प. शाळा दिवशी चिंचपाडा -- --